محبت و ابراز دوستی

پناهگاه یک کودک در کانون گرم خانواده از طریق محبت است. کودکی که محبت

نبیند به جایی پناه می برد که در آن محبت ببیند!!! ضرر و زیانش نیز برای او فرقی

نمی کند.

 کمبود محبت در خانواده برای کودک = فساد و کج روی او در محیط جامعه

امام صادق علیه السلام می فرمایند: "فطرت آدمی چنان است که هر کس به او نیکی کند او را دوست می دارد و هر کس با او بدی کند او را دشمن".

---------------------------------------------

پرورش خلاقیت و تربیت صحیح بر مبنای علوم اسلامی

gallerycontacttelegraminsta