نقش پدر در تربیت فرزند

   پدر نقش مهمی در تربیت فرزند از قبل و بعد از انعقاد نطفه ایفا می کند.

از پدران صالح فرزندان پاک و مقیّد به تعالیم اسلام بوجود می آیند. و اصولاً هر وقت به انسان وارسته و دارای کمالات انسانی بر می خوریم از احوالات پدر وی جویامی شویم.

------------------------------------------------

پرورش خلاقیت و تربیت صحیح بر مبنای علوم اسلامی

gallerycontacttelegraminsta