والدین گرامی اگه دوست دارید فرزندانی عالی داشته باشید ...

 والدین گرامی اگه دوست دارید فرزندانی عالی داشته باشید که هیچ وقت به سمت اعتیاد، انواع بزهکاریهای اجتماعی وروابط نامشروع نرن حتماً به راهکارهای زیرعمل کنید:1- همیشه فرزندت راباعنوانهای محترمانه وعاطفی چون آقا،خانم و...صدابزن
نرگس خانم،علی آقا،عزیزگلی مامان،فرشته کوچولوی من و...
2- حداقل روزی یکبار به فرزندت این جمله را بگو: عزیزدلم من به وجودت افتخارمیکنم.
3- به فرزندت بیشتراز یک مهمان احترام بگذار وبرای شخصیتش ارزش قائل باش.
4- به فرزندت اعتماد کن تاهرچه را تو دوست نداری هیچ گاه انجام ندهد.
5- قبل ازهمه چیز اختلافات خود را باهمسرت درروشهای تربیتی رفع کن.
6- بیشتر برای فرزندت و حرف زدن با او وقت بگذار وکمتراز کودک زیر هفت سالت دورباش.
7- جلوی فرزندت رابطه ات با همسرت ازهمیشه بهترباشد.
8- فرزندت را ازصمیم قلب دوست بدار واین دوست داشتنت را همیشه ابرازکن.
9- ازسه سالگی به بعدکم کم مسئولیت های فرزندت را به خودش واگذارکن.
10- سعی کن رابطه ی خود وخانواده ات را باخدا ودین مستحکمتر کنی. فرزندان دینداروباعقیده کمتر مسیر زندگی را به سمت کارهای خلاف کج می کنند.
11- اشتباهات فرزندت را ببخش وبه اوفرصت بازگشت بده.

---------------------------------------------

پرورش خلاقیت و تربیت صحیح بر مبنای علوم اسلامی

gallerycontacttelegraminsta