کنترل خشم و عصبانیت

 یک لیوان کاغذی را وقت عصبانیت در دست بگیرید، بعد از فروکش کردن خشمتان به آن نگاهی بیاندازید. لیوان مچاله شده است.

روان فرزندانمان مثال همان لیوان ظریف کاغذی در دستان ما امانت است، هنگام عصبانیت مراقبشان باشیم.

---------------------------------------------

پرورش خلاقیت و تربیت صحیح بر مبنای علوم اسلامی

gallerycontacttelegraminsta