آموزش قرآن با داستان

موضوع :‌ آموزش سوره ناس

مقدمه :

آموزش قرآن بهتر است غير مستقيم و در قالب داستان باشد تا كودكان با تفسير ســوره مـورد نظـــــر كاملا " آشنا شوند ؛‌ از اين رو داستانـــي براي  كودكــان تعــريف مي كنيم تا آمادگــي لازم را جهــت آموزش سوره ناس پيدا كنند.

توي داستان ما يه پسر بود كه اسمش سعيد بود. سعيد  روي پله حياط خونشون نشسته بود و به توپ قشنگي كه پدرش براش خريده بود نگاه مي كــرد ناگهان يكي تو دلش پچ پچ كرد و گفت :‌سعيد برو توپ بردار بزن به شيشه اتاق تا شيشـه بشكنــه و با صداي شكستن شيشه همه رو بيدار كن ،‌آنوقت مي توني با برادرت بازي كني . سعيـــد گفت :‌بهتــــره همينكار رو انجام بدهم ، خوب فكريه !

همينكه مي خواست توپ رو برداره يكدفعه پرتش مي كنه روي زمين ! ياد حرف خانم مربي مي افته كه توي مهد قرآن گفته بود ،‌بچه ها هر موقع (( شيطون زشت و ناقلا )) اومد تو دلتون قلـقلـكتـون داد و خواست كه شما كارهاي بد انجام بدين سوره ناس رو بخونيد تا اون شيطــونه از شمـا دور دور بشه  سعيد شروع كرد به خوندن سوره ناس و مامان صداش كرد سعيــد پســرم ؛‌بيــا بـرادرت بيــدار شــد، عصــرونه بخــوريد و مي تونـيد با هم بــازي كنيد . سعيد خيلي خوشحــال شد كه گــول شيطـــون رو نخورده بود و خدا را شكر كرد .

اهداف درس :‌

  1. كارها را با نام خدا آغاز كنيم .
  2. از شرو بدي وسوسه هاي شيطون به خداوند پناه مي بريم .
  3. بعضي از انسانها هم ممكن است ما را به بدي دعوت كنند.
  4. قرآن آموزان عزيز قادر به گفتن معاني كلمات زير مي باشند .

قل  :‌  بگو  ،‌  ناس  :‌  مردم  ،‌  الله  :  خداوند   ،‌ ملك  :‌  فرشتگان  ،‌ وسواس  :‌ وسوسه ها  ،‌  خناس ‌:  شيطان  ،‌  صدور :‌  سينه ها 

موضوع :‌آموزش صدقه  

بعد از وارد شدن به كلاس تصميم گرفتم كه در ابتدا از بچه ها سئوال كنم ، كه آيا مي دانيد صدقــــــه دادن يعني چه ؟

كلاس را شروع مي كنم با اين كار متوجه ميشوم چه تعــداد از بچه هــــاي كلاس با كــلمه صدقـــه و همچنين مطالب صدقه دادن آشنا هستند. سپس شروع مي كنم به گفتن داستاني از پيامبـــــــر (ص) در ارتباط با صدقه دادن ( البته به زبان كودك و با هيجان تا توجه نوگلان عزيز جلب شود )‌بعد از اينكه ذهن بچه ها آماده شد ،‌ همگي وارد اتاق سمعي بصري شده و مربي قبل از گذاشتن فيلم ،‌صوتـــي از آيات قرآن كه توسط كودكي خوانده شده و با صداي دلنشيني به گوش مي رسد براي بچه ها پخـــــش كرده و سپس مربيCD داستان مربوط به انفـــاق را گذاشتــه كه مذمــون آن به ايــن صـورت است :‌

روزي پيامبـــر با اصحابــش نشستـه بودند و يك مرد يهود از آنجا مي گذشــت و به پيامبـــر گفــت :‌

ســـام عليك و پيامبر در جوابش فرمودند :‌عليك ،‌اصحــاب ناراحت شدنــد و از اين بي احترامي مرد يهود عصباني شدند ،‌پيامبر فرمودند من نيز مانند خودش جواب دادم اما ايــــن مــرد به وسيلــــــه يك مار كشته خواهد شد .ساعتي بعد مرد يهود برگشت پيامبر به او گفت :‌امروز چه كــاري انجـــــام داده اي ؟  مرد يهود بعد از اينكه چوب هاي خشكي راكه جمع كرده بود به زميــن انــداخت و درميــان آن چوبها مار مرده اي بود گفت :‌يك نكه نان داشتنم مرد فقيري را ديدم ،‌نانــــم را به آن دادم  پيامبـــــــر فرمودند اينست نتيجه انفاق و صدقه دادن تو ،‌با اين كار از مرگ نجات يافتي در اين هنگام مرد يهود با گفتن شهادتين مسلمان شد .

اهدف درس:

  1. ‌‌آموزش معناي كامل انفاق و صدقه دادن
  2. آموزش رفتار ،‌شبيه سازي و شفاف سازي 

 

پرورش خلاقیت و تربیت صحیح بر مبنای علوم اسلامی

gallerycontacttelegraminsta